Tọa Độ Boss Tiểu HKMP - VLTK Phong Hỏa Liên Thành

12/10/2019

 

Ảnh Boss                      Tên Boss                                                                  Thông Tin                                          
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, văn bản và ngoài trời

Tịnh Thông

(Thiếu Lâm - Lưu rương: Dương Châu)

 Thuộc tính: Hệ Kim (Không có La Hán Trận).

Xuất hiện: (180.220) or (199.180) tại Thiếu Lâm Phái.

Trong hình ảnh có thể có: văn bản và ngoài trời Ngạo Thiên Tướng Quân

(Thiên Vương - Lưu rương: Dương Châu)

Thuộc tính: Hệ Kim (Có La Hán Trận phản dame).

Xuất hiện: (237.192) or (188.195) tại Thiên Vương Đảo.
 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời Trương Tông Chính

(Võ Đang - Lưu rương: Tương Dương)

Thuộc tính ngũ hành: Hệ Thổ.

Xuất hiện: (231.190) or (218/209) Võ Đang Phái.
 

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời Thanh Y Tử

(Côn Lôn - Lưu rương: Biện Kinh)

 Thuộc tính ngũ hành: Hệ Thổ.

Xuất hiện: (200.190) or (175.208) Côn Lôn Phái.

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời Hắc Y Sát Thủ

(Cái Bang - Lưu rương: Tương Dương)

Thuộc tính ngũ hành: Hệ Hỏa.

Xuất hiện: (180.175) or (197/203) Cái Bang Phái.     

Trong hình ảnh có thể có: văn bản và ngoài trời Thập Phương Câu Diệt

(Thiên Nhẫn - Lưu rương: Biện Kinh)

Thuộc tính ngũ hành: Hệ Hỏa.

Xuất hiện: (198.192) or (204.203) Thiên Nhẫn giáo. 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, ngoài trời và văn bản Tây Vương Tà Độc

( Ngũ Độc -  Lưu rương: Lâm An)

Thuộc tính ngũ hành: Hệ Mộc.

 Xuất hiện: (183.232) or (183.166) Ngũ Độc Giáo.

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời Liễu Thanh Thanh

(Đường Môn - Lưu rương: Thành Đô)

Thuộc tính ngũ hành: Hệ Mộc.

Xuất hiện: (532.300) or  (482/331) Lãnh địa Đường Môn.

Không có mô tả ảnh.  Diệu Như

(Nga My - Lưu rương: Thành Đô)

Thuộc tính ngũ hành: Hệ Thủy.

Xuất hiện: (286.301) or (218.311) Nga My phái.

Không có mô tả ảnh.

Doãn Thanh Vân

(Thúy Yên -  Lưu rương: Đại Lý)

Thuộc tính ngũ hành: Hệ Thủy.

Xuất hiện: (069.082) or (041.107) Thúy Yên môn.

 

VLTK Phong Hỏa Liên Thành Kính Bút.